0207303390 info@swappis.fi

Kirp­pu­to­rit

Eri­lai­nen, siis­ti ja valoi­sa kirp­pu­to­ri

Pur­su­aa­ko kaap­pi­si, lojuu­ko nur­kis­sa­si, varas­tos­sa­si tai ulla­kol­la­si tur­haa ja yli­mää­räis­tä, mut­ta siis­tiä ja hyvä­kun­tois­ta tava­raa (vaat­tei­ta, kodin­teks­tii­le­jä tai kodin pie­nir­tai­mis­toa). Tuo ne meil­le Swap­pik­sel­le myyn­tiin. Kirp­pu­to­ril­le, joka on siis­ti ja valoi­sa. Meil­lä saat tuot­tee­si siis­tis­ti esil­le ja ne pide­tään siis­tis­ti esil­lä koko myyn­ti­jak­so­si ajan.

Meil­lä on myös hin­noit­te­lu­pal­ve­lu jos­sa sinun ei itse tar­vit­se muu­ta kuin tuo­da käy­te­tyt, hyvä­kun­toi­set, puh­taat ja muu­ten­kin siis­tit tuot­tee­si meil­le. Voit halu­tes­sa­si lis­ta­ta itse tuot­teil­le­si hin­nat tai me voim­me hin­noi­tel­la tuot­tee­si puo­les­ta­si. Me huo­leh­dim­me tuot­tei­de­si myyn­nis­tä. Help­poa, eikö vain! 

 

Varaa myyn­ti­jak­so meil­tä!

 

Myyn­ti­vaih­toeh­to­ja on siis kak­si, perin­tei­sem­pi itse­pal­ve­lu­kirp­pis tai hin­noit­te­lu­pal­ve­lu.

 

Hin­noit­te­lu­pal­ve­lu, sii­hen kuu­luu lähes kaik­ki

Sinun tar­vit­see vain vara­ta itsel­le­si myyn­ti­jak­so tule­mal­la käy­mään kirp­pa­ril­lam­me. Myyn­ti­jak­son hin­ta on 40€/viikko. Varaus mak­se­taan aina varauk­sen yhtey­des­sä. Sen jäl­keen tuot meil­le sovit­tu­na päi­vä­nä MYYN­TI­KUN­TOI­SET (PUH­TAAT, SIIS­TIT JA EHJÄT !!!!!) tuot­teet myyn­tiin. Emme lai­ta myyn­ti­kel­vot­to­mia tuot­tei­ta myyn­tiin (tar­koi­tus ei ole että me laji­tel­laan myyn­ti­kel­poi­set ja ns.roskat eli ethän tuo myy­tä­väk­si  muu­ta kuin hyvä­kun­tois­ta tava­raa !!!! ) Voit halu­tes­sa­si lis­ta­ta itse tuot­teil­le­si myyn­ti­hin­nat (hyvä ohje hin­noit­te­lus­sa on, että mie­tit min­kä hin­nan oli­sit itse val­mis mak­sa­maan käy­te­tys­tä tuot­tees­ta), mut­ta sekin hoi­tuu mei­dän puo­les­ta. Me huo­leh­dim­me hin­ta­lap­pu­jen teos­ta ja nii­den kiin­nit­tä­mi­ses­tä, vaat­tei­den hen­ka­roin­nis­ta ja esil­le­lai­tos­ta. 

Huom!! Emme ota myynt­tin huo­ne­ka­lu­ja. Toi­voi­sim­me, että lajit­te­li­sit tuot­teet val­miik­si ja pus­sit­tai­sit ‘pik­kusä­län’ kön­täs­sä myy­tä­väk­si !!!!  

Hin­noit­te­lu­pal­ve­lun myyn­ti­jak­son voit ottaa useam­mak­si­kin vii­kok­si

Varauk­sen voi teh­dä vain tule­mal­la käväi­se­mään kirp­pa­ril­la. Emme siis ota varauk­sia puhe­li­mit­se, kos­ka varaus tulee mak­saa varauk­sen yhtey­des­sä.

Hin­noit­te­lu­pal­ve­lu ei ole pro­vi­sio­myyn­tiä eli emme ota myyn­ti­tuo­tos­ta pro­vi­sio­ta. Veloi­tam­me siis ainoas­taan myyn­ti­jak­son pituu­den mukai­sen hin­nan 40€/viikko.

Myyn­ti­jak­so

Yhden vii­kon mit­tai­nen myyn­ti­jak­so on pituu­del­taan seit­se­män liik­keem­me aukio­lo­päi­vää.
Tava­roi­den tuli­si olla meil­lä viik­koa ennen myyn­ti­jak­son alkua.

Myyn­ti­jak­son varaa­mi­nen

Myyn­ti­jak­son voit vara­ta vain tule­mal­la käy­mään kirp­pa­ril­la.

Varaus on sito­va. Jos jos­tain syys­tä haluat­kin perua jak­so­si, perut­han sen ajois­sa.
Peruu­tus tuli­si hoi­taa vii­meis­tään 5 päi­vää ennen myyn­ti­jak­son alkua. Perut­ta­mat­to­mas­ta myyn­ti­jak­sos­ta emme palau­ta mak­sa­maa­si mak­sua. Peruu­tuk­set tulee ilmoit­taa soit­ta­mal­la tai tule­mal­la myy­mä­lään.

Myyn­ti­jak­son päät­ty­mi­nen

Myyn­ti­jak­son pää­tyt­tyä me pak­kaam­me myy­mät­tä jää­neet tuot­teet sinul­le val­miik­si.

Voit tul­la hake­maan tuot­teet ja tili­tyk­sen myyn­ti­jak­son pää­tyt­tyä aikai­sin­taan kol­me päi­vää myyn­ti­jak­son pää­tyt­tyä, liik­keem­me aukio­loai­ka­na.
Jos sinul­la ei ole haet­ta­via tuot­tei­ta eli kaik­ki tuot­tee­si on men­nyt kau­pak­si voit tul­la hake­maan tili­tyk­sen kätei­sel­lä tai voim­me tilit­tää sen myös pank­ki­ti­lil­le­si.

 

Itse­pal­ve­lu­kirp­pis

Itse­pal­ve­lu­kirp­pik­sel­täm­me sinul­la on varat­ta­vis­sa­si vähin­tään vii­kok­si (7 kirp­pik­sen aukio­lo­päi­vää) tila­va paik­ka, joka on varus­tet­tu joko yhdel­lä hyl­ly­köl­lä sekä vaa­te­tan­gol­la hen­ka­rei­neen tai kah­del­la hyl­ly­köl­lä ja vaa­te­tan­gol­la hen­ka­rei­neen, joi­hin saat tuot­tee­si siis­tis­ti ja näky­väs­ti esil­le (isom­pi paik­ka varat­ta­vis­sa ainoas­taan kirp­pu­to­ril­la)

Myyn­ti­pai­kan varaus

Myyn­ti­pai­kan voit vara­ta etusi­vul­la ole­van Kirp­pa­ri Kal­le-ohjel­man kaut­ta tai tule­mal­la myy­mä­lääm­me.

Kirp­pa­ri Kal­les­ta näet varat­ta­vat pai­kat ja mak­sat varauk­se­si koko­nai­suu­des­saan. Tule­mal­la myy­mä­lääm­me näet kirp­pa­rim­me live­nä. Kirp­pa­ril­la teh­dyn varauk­sen voit mak­saa joko tili­tyk­sen yhtey­des­sä myyn­neis­tä tai heti varaus­ta teh­des­sä­si. Pidem­mäs­sä varauk­ses­sa otam­me tili­tyk­sen vii­kon välein, jon­ka yhtey­des­sä veloi­tam­me paik­ka­mak­sun viik­ko­ve­loi­tuk­sen.

Varaus on sito­va. Jos jos­tain syys­tä haluat­kin perua paik­ka­si, perut­han sen 3 päi­vää ennen myyn­ti­vii­kon aloi­tus­päi­vää. Perut­ta­ma­ton paik­ka­va­raus las­ku­te­taan paik­ka­vuo­kran hin­nan mukai­ses­ti. Peruu­tuk­set tulee ilmoit­taa soit­ta­mal­la tai tule­mal­la myy­mä­lään.

Itse­pal­ve­lu­kirp­pik­sen myyn­ti­pai­kan hin­ta on vain 20€/ viik­ko tai 30€/viikko        

(viik­ko= 7 kirp­pik­sen aukio­lo­päi­vää). 

 

Face­boo­kis­sa sekä Ins­ta­gra­mis­sa mai­nos­ta­mi­nen vain 5€/ mai­nos­ta­mi­nen

 

Myyn­ti­pai­kan vuo­kra­hin­taan sisäl­tyy vähin­tään vii­kon mit­tai­nen myyn­ti­paik­ka hen­ka­rei­neen, vii­va­koo­dil­li­set hin­ta­tar­rat (80 tarraa/viikko) sekä 3 hälytintä/viikko.

 

 

 

Hin­taan sisäl­tyy myös pai­kan siis­ti­nä pitä­mi­nen. Tot­ta, me sii­voam­me ja jär­jes­täm­me paik­ka­si aina tar­vit­taes­sa!!!! Sinä itse hin­noit­te­let tuot­tee­si, tuot myy­tä­vät tava­rat myyn­ti­viik­ko­si ensim­mäi­sen päi­vän aika­na ja lai­tat ne myyn­ti­pai­kal­le­si. Myyn­ti­jak­so­si pää­tyt­tyä, myyn­ti­jak­so­si vii­mei­sen päi­vän aika­na, kui­ten­kin tun­tia ennen kirp­pa­rin sul­ke­mi­sai­kaa haet myy­mät­tä jää­neet tava­rat sekä tili­tyk­sen. Voit halu­tes­sa­si tuo­da pai­kal­le­si myyn­ti­jak­son aika­na lisää myy­tä­vää. Huo­mioit­han, että väl­jem­min täy­tet­ty myyn­ti­paik­ka on osta­jan näkö­kan­nal­ta hou­kut­te­le­vam­man näköi­nen kuin tupa­ten täy­teen ahdet­tu paik­ka.

 

Hin­noit­te­luun saat 80 tar­ral­lis­ta hintalappua/viikko. Toki nii­tä saa ostaa lisää. 

 

Myyn­ti­pai­kan tyh­jen­tä­mi­nen

 

Myyn­ti­paik­ka tulee tyh­jen­tää myyn­ti­jak­son vii­mei­se­nä päi­vä­nä tun­tia ennen sul­ke­mi­sai­kaa. Myy­dyis­tä tava­rois­ta saat tili­tyk­sen samal­la kun käyt tyh­jen­tä­mäs­sä pai­kan. Jos paik­kaa ei ole tyh­jen­net­ty kirp­pa­rin sul­ke­mi­sai­kaan men­nes­sä, veloi­tam­me sii­tä 10€:a

 

 

 

Kirp­pu­to­ri­pöy­tään apua

Hälyt­ti­met 0,20€/kpl

Lasi­vit­rii­ni­paik­ka 5€/ myyn­ti­jak­so

Lisä­tar­ra-ark­ki jos­sa 40 tar­raa 0,80€/ ark­ki