0207303390 info@swappis.fi

MYYN­TI­PAIK­KA VII­KOK­SI todel­la edul­li­seen hin­taan

Sisäl­tää:

hyl­lyk­kö sekä rek­ki, hen­ka­rit, 80 hin­ta­lap­pu­tar­raa, 3 häly­tin­tä sekä päi­vit­täi­sen pai­kan sii­vouk­sen

HIN­TA VAIN 20€/ viik­ko

tai

2 hyl­lyk­köä sekä rek­ki, hen­ka­rit, 80 hin­ta­lap­pu­tar­raa, 3 häly­tin­tä ja päi­vit­täi­sen pai­kan sii­vous

HIN­TA VAIN 30€/ viik­ko

HIN­NOIT­TE­LU­PAL­VE­LU kat­so Kirp­pu­to­ri-väli­leh­del­tä

 

Olem­me aivan lois­ta­vat asia­kas­pa­laut­teet saa­nut, Lah­den Hol­mas­sa, lähel­lä Pris­maa, sijait­se­va, siis­ti, valoi­sa ja viih­tyi­sä KIRP­PU­TO­RI.

Hyvin toi­mi­va pöy­dän varaus ja myyn­nin seu­ran­ta netit­se, hyvä sijain­ti ja tila­va pai­koi­tus, estee­tön liik­ku­mi­nen sisäl­lä, valoi­sa ja esteet­ti­nen sisä­ti­la, hyvä asia­kas­pal­ve­lu’ -Riit­ta H-

Siis­ti kirp­pis ja ystä­väl­li­nen pal­ve­lu’ -San­na-

Iha­nan siis­ti ja valoi­sa kirp­pis. Hin­noit­te­lu koh­dil­laan’ -Mir­va-

Lemp­pa­ri kirp­pik­se­ni. Paik­ka on siis­ti ja valoi­sa. Hen­ki­lö­kun­ta ja pal­ve­lu ihan lois­ta­vaa! Suo­sit­te­len käy­mään’ -Riit­ta V-

Siis­ti ja valoi­sa kirp­pis, aivan iha­na hen­ki­lö­kun­ta, todel­la toi­mi­va pal­ve­lu mm. myyn­tien seu­raa­mi­sek­si. Mah­ta­vaa että hen­ki­lö­kun­ta myös siis­tii ahke­ras­ti myyn­ti­pöy­tiä ja aset­te­lee vie­lä myyn­nis­sä ole­vat tuot­teet asia­kas­ys­tä­väl­li­ses­ti ja nätis­ti. Vah­va suo­si­tus’ -Lii­sa-

Pal­ve­luum­me kuu­luu perin­tei­sen itse­pal­ve­lu­kirp­pik­sen lisäk­si hin­noit­te­lu­pal­ve­lu.

Haluam­me antaa asiak­kail­lem­me ensi­luok­kais­ta pal­ve­lua, kui­ten­kin edul­li­seen hin­taan

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan pal­ve­luum­me niin osta­ja­na kuin myös myy­jä­nä !!!!

 

 

 

Ter­ve­tu­loa kirp­pu­to­ril­lem­me Lah­den Hol­maan!

Ava­sim­me 10.kesäkuuta Lah­teen uuden, hie­man eri­lai­sen kirp­pu­to­ri­ko­ko­nai­suu­den. Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan tiloi­him­me ja varaa­maan itsel­le­si myyn­ti­paik­ka itse­pal­ve­lu­kirp­pik­sel­tä. Voit teh­dä varauk­sen myös kir­jau­tu­mal­la Kirp­pa­ri Kal­leen.

Kah­vio-nurk­kauk­ses­tam­me on kah­vi-sekä väli­pa­la-auto­maat­ti, meil­tä saa siis aina takuu tuo­ret­ta kah­via. Kah­vi­au­to­maa­tis­ta saa myös eri­kois­kah­vien lisäk­si kaa­kao­ta ja tee­tä. Väli­pa­la-auto­maa­tis­ta löy­tyy make­aa ja suo­lais­ta pik­ku­pur­ta­vaa, limu­ja ja pil­li­me­hu­ja unoh­ta­mat­ta. Kah­vion vie­res­sä on pik­ku­väel­le oma viih­tyi­sä paik­ka piir­ret­ty­jen kat­se­luun.

Eri­lai­set ja edul­li­set tava­rat

Meil­lä käy kor­tit sekä kätei­nen

Tyy­ty­väi­set asiak­kaat

Kirp­pik­set

- 50/50 pal­ve­lu
- Itse­pal­ve­lun kirp­pu­to­ri

Avoin­na

Ti-Pe10.00-18.00
La-Su10.00-15.00

Osoi­te

Van­ha­tie 22
15240 Lah­ti